Samenvatting – ALV 8 April 2019

Het betreft een samenvatting van de besluiten die op de ALV van 8-4-2019 zijn genomen.
Beste leden, vrijwilligers, ouders/verzorgers,
Op 8 april j.l. heeft de Algemene Leden Vergadering (ALV) van Jeka plaatsgevonden.
Onderstaand een korte samenvatting van de genomen besluiten en gemaakte afspraken.
Deze zijn allemaal door het bestuur voorgelegd en toegelicht en via stemming in de ALV namens alle leden bekrachtigt (zoals vastgelegd in de statuten)
* 13 personen hebben ingetekend op de lijst van de secretaris.
* Notulen van 2018 zijn ongewijzigd vastgesteld
* Zowel de onafhankelijke kascommissie als de ALV hebben de penningmeester decharge verleend voor 2018
* In 2019 is de contributie niet verhoogd, maar 2020 zal de contributie wel geïndexeerd worden, de nieuwe bedragen zullen binnenkort op de website worden gepubliceerd.
* M.i.v. 2020 zal een bedrag van € 50,00 administratiekosten in rekening worden gebracht bij te late afmeldingen. Hiervoor wordt een addendum bij de statuten gevoegd.
* De begroting voor 2019 is toegelicht en met algemene stemmen goedgekeurd.
* Uitleg gegeven over de AVG, stukken zijn akkoord bevonden en worden op de website gepubliceerd. Er volgt nog een informatieavond voor vrijwilligers.
* Bestuurssamenstelling voor 2019 blijft hetzelfde. Met instemming van de ALV is het secretarisschap overgenomen door Peter Rutten (was Erik Boers)
Bestuur voor 2019: Ryan Angela (Voorzitter), Peter Rutten (secretaris), Jordy Solana-Cortez (penningmeester), Erik Boers (bestuurslid, aanspreekpunt AVG)
Belangrijk! Ryan Angela is met ingang van 2020 niet herkiesbaar als voorzitter. We zijn dus op zoek naar een goede vervanger voor Ryan. Ryan blijft wel nauw bij Jeka betrokken!
* Voor de kascommissie 2019 hebben zich Loesanne Vissers en Lieke Esseling bereid verklaard. ALV is akkoord met als reserve Hans Beekers.
Rode draad door de ALV was de beschikbaarheid van bereidheid van vrijwilligers binnen de vereniging. Er rust nu veel werk en verantwoordelijkheid op de schouders van een kleine waardevolle groep vrijwilligers, die dit bovendien in veel gevallen al jaren doen.
Maar niets is vanzelfsprekend, want na dit seizoen gaan een aantal vertrouwde gezichten stoppen met hun taken en JEKA is dus dringend op zoek naar vers bloed binnen de club. Hieronder een lijst van taken/functies waarop we de vrijwilligers zoeken:
– Nieuwe voorzitter (m.i.v. 2020, maar kan evt. vast meelopen met Ryan)
– Aspirant bestuursleden
– Leden voor de MAC-commissie (Jim gaat er definitief mee stoppen)
– Wedstrijdsecretaris (Hans Beekers gaat hiermee stoppen)
– Technische commissie jeugd (George Castien gaat stoppen)
– Coördinator kantine/clubhuis (Peter van der Waals gaat stoppen)
– Vrijwilligers bij diverse evenementen (denk aan little league en andere toernooien)
– Leden sponsorcommissie
– Leden communicatiecommissie
Met andere woorden HELP JEKA, zonder voldoende vrijwilligers is het onmogelijk om de club te runnen!
Als je vragen hebt of interesse, neem dan gerust contact op met het bestuur!